Anopsicus Chamberlin & Ivie, 1938
Anopsicus Chamberlin & Ivie 1938: 130. Type species: A. pearsei Chamberlin & Ivie, 1938; 

Anopsicus - Gertsch 1971: 76. Gertsch 1982: 104-107. Huber 1998: 597, fig. 14.

Ninetella
Bryant, 1940: 297.
Type species: Ninetella pulchra Bryant, 1940. SYN: Gertsch 1982.
Pholcophorina Gertsch, 1939: 1. Type species: Pholcophorina zeteki Gertsch, 1939. SYN: Gertsch 1982.

A. alteriae Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 114; f 75-76, 191-193, 214-215; D(m,f) Mexico (Chiapas)

A. ana Huber, 2020 @ZFMK
    Huber in Huber & Villarreal 2020: 7-11; f 1-2, 5-12, 14-16, 1025, 1033; D(m,f) Venezuela (Falcón)

(A. arima Gertsch, 1982: see Canaima a.)

A. banksi (Gertsch, 1939) @ZMO
    Banks 1930: 273 (Spermophora placens; misidentified); pl 2, f 3,6; D(m) Galápagos Islands
    Gertsch 1939: 4 (Pholcophorina b.); N
    Roth & Craig 1970: 118 (Pholcophorina b.)
    Gertsch 1982: 95; T from Pholcophorina
    Baert et al. 1989: 51 (not re-found)
    Gertsch & Peck 1992: 1191; f 50-52; D(m)
    Huber 2000: 101, 344; probably misplaced
    Baert et al. 2008: 58
    Baert 2013: 71; f 15-18; D(f); R Galápagos Islands
    Huber & Acurio 2022: 197; R Galápagos Islands

A. beatus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 123-124; f 179-181; D(f) Mexico (Guerrero)

A. bispinosus (Gertsch, 1971) @AMNH
    Gertsch 1971: 79-80 (Pholcophora b.); f 105-107; D(m,f) Mexico (Chiapas)
    Brignoli 1973: 221 (Pholcophora b.); R(m,f) Mexico (Chiapas)
    Gertsch 1982: 112; f 76, 73, 211-213, 273-274; D(m,f); R(m,f); T from Pholcophora Mexico (Chiapas)

A. bolivari (Gertsch, 1971) @AMNH
    Gertsch 1971: 78-79 (Pholcophora b.); f 97; D(f) Mexico (Tamaulipas)
    Gertsch 1982: 115, 117; f 78-79, 109; D(m,f); T from Pholcophora Mexico (Tamaulipas)

A. boneti Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 124, 126; f 74, 152-154, 161-163; D(m,f) Mexico (Colima)

A. bryantae Gertsch, 1982 @MCZ
    Gertsch 1982: 141; f 314-316; D(f) Jamaica

A. ceiba Gertsch, 1982 @MCZ
    Gertsch 1982: 129; f 262-265, 269-270; D(m,f) Honduras (Atlantida)

A. chiapa Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 114-115; f 60, 194-196; D(f) Mexico (Chiapas)

A. chickeringi Gertsch, 1982 @MCZ
    Gertsch 1982: 133; f 238-240, 253-255; D(m,f) Panama (Canal Zone)
    Nentwig 1993: 97

A. chiriqui Gertsch, 1982 @MCZ
    Gertsch 1982: 133; f 235-237, 250-252; D(m,f) Panama (Chiriqui)
    Nentwig 1993: 97
    Huber 1998b: 1586-1587; f 1-10; D(m,f); R Costa Rica
    Huber 1998c: 595; f 8g (copied from Huber 1998b)

A. clarus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 139; f 303-304; D(f) Jamaica

A. concinnus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 131; f 53, 229-231; D(f) Costa Rica (Puntarenas)
    Huber 1998b: 1587; f 10-12; D(f)

A. covadonga Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 117; f 84-86, 134-135; D(m,f) Mexico (San Luis Potosí)

A. cubanus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 143; f 323-325; D(m) Cuba

A. davisi (Gertsch, 1939) @AMNH
    Gertsch 1939: 4 (Pholcophorina d.); f 6-7; D(f) Mexico (Guerrero)
    Gertsch 1982: 123; f 68, 155-157; D(f); T from Pholcophorina

A. debora (Gertsch, 1977) @AMNH
    Gertsch 1977: 117 (Pholcophora d.); f 45-46, 57-59; D(m,f) Mexico (Chiapas)
    Gertsch 1982: 112; f 204-207, 279; D(m,f); T from Pholcophora

A. definitus Gertsch, 1982 @MCZ
    Gertsch 1982: 131; f 232-234; D(f) Honduras (Lancetilla)

A. elliotti (Gertsch, 1971) @AMNH
    Gertsch 1971: 79 (Pholcophora e.); f 101; D(f) Mexico (San Luis Potosí)
    Brignoli 1972b: 139-141 (Pholcophora e.); f 11-15; D(m,f); R Mexico (San Luis Potosí)
    Gertsch 1982: 117; f 107-1089; D(f); T from Pholcophora; R Mexico (San Luis Potosí)

A. evansi (Gertsch, 1971) @AMNH
    Gertsch 1971: 80 (Pholcophora e.); f 102-104; D(m,f) Mexico (Chiapas)
    Gertsch 1982: 115; f 188-190, 216-218; D(m,f); T from Pholcophora

A. exiguus (Gertsch, 1971) @AMNH
    Gertsch 1971: 80, 82 (Pholcophora e.); f 99-100; D(m,f) Mexico (Durango)
    Gertsch 1982: 124; f 131-133, 225; D(m,f); T from Pholcophora

A. facetus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 131; f 50, 219-221, 244-246; D(m,f) Costa Rica (Monteverde)
    Nentwig 1993: 97; R Panama (Cerro Punta)
    Huber 1998b: 1587-1588; f 10, 13-22; D(m,f); R Costa Rica

A. grubbsi Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 121; f 90-92, 136; D(m,f) Mexico (Oaxaca)

A. gruta (Gertsch, 1971) @AMNH
    Gertsch 1971: 78 (Pholcophora g.); f 95-96, 137-138; D(m,f) Mexico (Guerrero)
    Gertsch 1982: 123; f 71-72, 128-130, 142-144; D(m,f); T from Pholcophora

A. hanakash (Brignoli, 1974) @ANLR
    Brignoli 1974: 221-223 (Pholcophora h.); f 7a,b; D(f) Guatemala (Yaxchilan)
    Gertsch 1982: 129; D copied from Brignoli; T from Pholcophora

A. iviei Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 118; f 98-100, 113-115; D(m,f) Mexico (Veracruz)
    A. jarmila Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 137; f 302; D(f) Jamaica

A. jeanae (Gertsch, 1977) @AMNH
    Gertsch 1977: 116-117 (Pholcophora j.); f 39-40, 55-56; D(m,f) Mexico (Tabasco)
    Gertsch 1982: 111-112; f 208-210, 278; D(m,f); T from Pholcophora

A. joyoa Gertsch, 1982 @MCZ
    Gertsch 1982: 129, 131; f 266-268, 299-301; D(m,f) Honduras (Cortes)

A. lewisi Gertsch, 1982 @MCZ
    Gertsch 1982: 141; f 284-286, 317-319; D(m,f) Jamaica

A. limpidus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 137, 139; f 305; D(f) Jamaica

A. lucidus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 120; f 116-118, 271-272; D(m,f) Mexico (Oaxaca)

A. malkini Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 124; f 158-160, 176-178; D(m,f) Mexico (Nayarit)

A. mckenziei Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 120; f 93-95, 137-138; D(m,f) Mexico (Puebla)

A. mirabilis Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 121, 123; f 139-141; D(f) Mexico (Oaxaca)

A. mitchelli (Gertsch, 1971) @AMNH
    Gertsch 1971: 77-78 (Pholcophora m.); f 98; D(f) Mexico (Tamaulipas)
    Gertsch 1982: 115; f 69, 70, 81-83, 96-97, 104-106; D(m,f); T from Pholcophora

A. modicus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 112; f 182-184; D(f) Mexico (Campeche)

A. nebulosus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 137; f 306-307; D(f) Jamaica

A. niveus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 120; f 119-121; D(m) Mexico (Oaxaca)

A. nortoni Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 139; f 287-289; D(m) Jamaica

A. ocote Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 117-118; f 110-112; D(f) Mexico (Hidalgo)

A. palenque (Gertsch, 1977) @AMNH
    Gertsch 1977: 116 (Pholcophora p.); f 50-54; D(m,f) Mexico (Chiapas)
    Gertsch 1982: 111; f 200-203, 332-333; D(m,f); T from Pholcophora

A. panama Gertsch, 1982 @MCZ
    Gertsch 1982: 133-134; f 326-328, 335-337; D(m,f) Panama (Canal Zone)
    Nentwig 1993: 97

A. pearsei Chamberlin & Ivie, 1938 @AMNH
    Chamberlin & Ivie 1938: 130, 132; f 17, 18; D(f) Mexico (Yucatán)
    Gertsch 1971: 76, 77 (Pholcophora p.); T from Anopsicus; R Mexico (Yucatán)
    Gertsch 1977: 116 (Pholcophora p.); f 47-49; D(f); R Mexico (Yucatán)
    Gertsch 1982: 111; f 64-66, 170-172; D(m,f); T from Pholcophora; R Mexico (Yucatán, Quintana Roo)

A. pecki Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 141; f 59, 290-292, 308; D(m,f) Jamaica

A. placens (O. Pickard-Cambridge, 1896) @BMNH
    (Spermophora placens of Banks 1930: see A. banksi!)
    (Pholcophorina placens of Gertsch 1939: see A. potrero!)
    O. Pickard-Cambridge 1896: 222-223 (Spermophora p.); pl 27, f 10, 10a-c; D(f) Mexico (Tabasco)
    F. O. Pickard-Cambridge 1902: 370 (Spermophora p.); pl 35, f 4, 4a; D(f)
    Petrunkevitch 1925: 67 (Spermophora p.); R(f) Panama (Ancon Hill)
    Chickering 1936: 452 (Spermophora p.); R Panama (Barro Colorado Island)
    Gertsch 1977: 114 (Pholcophora p.); f 36-38; D(f); T from Spermophora; R(f) Mexico (Tabasco, Chiapas)
    Gertsch 1982: 109; f 280; D(f); T from Pholcophora
    Nentwig 1993: 97

A. potrero Gertsch 1982 @AMNH
    Gertsch 1939: 3-4 (Pholcophorina placens); f 4-5; D(f) Mexico (Veracruz?: Potrero)
    Gertsch 1982: 117; f 197-199; D(f); N

A. puebla Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 118; f 87-89; D(m) Mexico (Puebla)

A. pulcher (Bryant, 1940) @MCZ
    Bryant 1940: 297-298 (Ninetella pulchra); f 54-57; D(m,f) Cuba (Soledad)
    Gertsch 1982: 143; f 293-295, 309; D(m,f); S Ninetella

A. quatoculus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 134, 137; f 56-57, 77, 281-283, 311-313; D(m,f) Jamaica

A. quietus (Gertsch, 1973) @AMNH
    Gertsch 1973: 148-149 (Pholcophora quieta); f 11; D(f) Guatemala (Izabal)
    Gertsch 1977: 112 (Pholcophora quieta); f 41
    Gertsch 1982: 129; f 277; D(f); T from Pholcophora

A. reddelli Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 114; f 51, 164-166, 185-187; D(m,f) Mexico (Campeche)

A. silvai Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 143; f 338-340; D(f) Cuba (Las Villas Prov.)

A. silvanus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 126, 129; f 226-228, 247-249; D(m,f) Belize (Toledo District)

A. soileauae Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 121; f 52, 150-151; D(f) Mexico (Oaxaca)

A. speophilus (Chamberlin & Ivie, 1938) @AMNH
    Chamberlin & Ivie 1938: 130 (Spermophora s.); f 15-16; D(f) Mexico (Yucatán)
    Gertsch 1971: 77 (Pholcophora s.); T from Spermophora; R (new?) Mexico (Yucatán)
    Brignoli 1974: 223 (Pholcophora ? s.); f 7c,d,f; D(f); R Guatemala (Yaxchilan)
    Gertsch 1977: 114 (Pholcophora s.); f 42-44; D(f); R Mexico (Yucatán, Campeche)
    Gertsch 1982: 109; f 61-63, 167-169; D(m,f); T from Pholcophora; R Mexico (Yucatán, Campeche)

A. tehuanus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 123; f 125-127, 145-146; D(m,f) Mexico (Oaxaca)

A. tico Huber, 1998 @MCZ
    Huber 1998: 1588; f 10, 23-31; D(m,f) Costa Rica

A. troglodytus (Gertsch, 1971) @AMNH
    Gertsch 1971: 77 (Pholcophora troglodyta); f 92-94; D(m,f) Mexico (Veracruz)
    Gertsch 1982: 118; f 101-103, 147-149, 334; D(m,f); T from Pholcophora; R(f) Mexico (Veracruz)

A. turrialba Gertsch, 1982 @MCZ
    Gertsch 1982: 131, 133; f 222-224, 259-261; D(m,f) Costa Rica
    Huber 1998b: 1588-1589; f 10, 32-40; D(m,f); R Costa Rica

A. vinnulus Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 120-121; f 122-124, 275-276; D(m,f) Mexico (Oaxaca)

A. wileyae Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 114; f 173-175; D(m) Mexico (Yucatán)

A. zeteki (Gertsch, 1939) @AMNH
    Gertsch 1939: 1-3 (Pholcophorina z.); f 1-2, 8-11; D(m,f) Panama (Canal Zone)
    Gertsch 1982: 134; f 48-49, 54-55, 241-243, 256-258; D(m,f); T from Pholcophorina; R Panama (Canal Zone)
    Heimer 1990: 10; f 19-20
    Nentwig 1993: 24; R Panama (Canal Zone)
    Huber 1998c: 588-590; f 1-3, 7a-b; B; R Panama (Chiriqui)
    Huber 2000: 342, f 10, 90, 186

A. zimmermani Gertsch, 1982 @AMNH
    Gertsch 1982: 139; f 58, 296-298, 320-322; D(m,f) Jamaica