Stenosfemuraia González-Sponga, 1998
Stenosfemuraia González-Sponga, 1998: 21. Type species: S. parva González-Sponga, 1998

Stenosfemuraia -
Huber & Arias 2017: 496-497. Huber & Villarreal 2020: 270.

Codazziella
González-Sponga 2005: 100. Type species C. pilosa González-Sponga 2005. SYN: Huber & Arias 2017: 496.
Chichiriviche González-Sponga 2011: 41. Type species C. costanero González-Sponga 2011. SYN: Huber & Arias 2017: 496.

S. cuadrata González-Sponga, 2005 @MIZA
   
González-Sponga, 2005: 106-108; pl 4, f 1-9; D(m,f) Venezuela
    Huber & Arias: 500-503; f 15-27, 45-48; D(m,f); R Venezuela
    Huber & Villarreal 2020: 271-272; f 972, 1064; R Venezuela (Aragua, La Guaira)

S. cumbre Huber, 2020 @ZFMK
    Huber in Huber & Villarreal 2020: 277-281; f 978-979, 988-998, 1004-1007, 1064; D(m,f) Venezuela (Aragua, Carabobo)

S. exigua Huber, 2020 @ZFMK
    Huber in Huber & Villarreal 2020: 275-277; f 976-977, 980-987, 999-1002, 1064; D(m,f) Venezuela (La Guaira)

S. parva González-Sponga, 1998 @MIZA
    González-Sponga 1998: 22-24; f 11-20; D(m,f) Venezuela
    Huber & Arias: 497-500; f 2-14, 41-44; D(m,f); R Venezuela
    Huber & Villarreal 2020: 274; f 974-975, 1022, 1064; R Venezuela (Miranda, La Guaira, Aragua)

S. pilosa (González-Sponga, 2005) @MIZA
   
González-Sponga 2005: 100 (Codaziella pilosa); pl 1, f 1-9; D(m,f) Venezuela
   
González-Sponga 2011: 41 (Chichiriviche costanero); pl 3, f 1-8; D(m,f) Venezuela
    Huber & Arias: 503-507; f 28-40, 49-52; D(m,f); Syn Codaziella; Syn Chichiriviche costanero; R Venezuela
    Huber & Villarreal 2020: 274; f 973, 1064; R Venezuela (Aragua)