Tangguoa Yao & Li, 2021
Tangguoa Yao & Li, 2021: 132. Type species: T. laibin Yao & Li, 2021

 T. laibin Yao & Li, 2021 @IZCAS
    Yao et al. 2021: 133-136; f 2-3; D(m,f) China (Guangxi)

T. tongguling Yao & Li, 2021 @IZCAS
    Yao et al. 2021: 136-139; f 4-5; D(m,f) China (Hainan)